Projekt PL-SK

Čo chceme projektom dosiahnuť?

  • rozvíjať cezhraničnú spoluprácu v oblasti práce s deťmi a mládežou v regióne Hornej Oravy
  • vytvoriť moderné a technicky vybavené stredisko neformálneho a zážitkového vzdelávania Adrenalin Centrum
  • realizovať inovatívne zážitkové programy zamerané na podporu osobnostného rozvoja mladých ľudí
  • motivovať a podporiť mladých ľudí pri získavaní a rozvíjaní svojich osobných životných kompetencií, aby „vyšli zo zóny svojho komfortu“ a čo najviac sa rozvíjali ako osobnosti
  • poukázať na význam neformálneho zážitkového vzdelávania ako dôležitej súčasti procesu výchovy a vzdelávania mladých ľudí

Realizácia projektu:

  • zriadenie Adrenalin centra
  • 8 pilotných programov zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania pre žiakov partnerských škôl
  • 2 podujatia Adrenalin Day otvorené pre verejnosť

Účastníci projektu

  • Základná škola Rudolfa Dilonga
  • Zespół Szkół w Lipnicy Małej

Základná škola Rudolfa Dilonga je plnoorganizovaná katolícka škola s právnou subjektivitou. Vznikla 1. septembra 1992. Školu v súčasnej dobe navštevuje takmer 300 žiakov. Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Spišské Podhradie. Škola je zriadená ako neštátna nezisková organizácia  poskytujúca vzdelávanie a výchovu v súlade s dokumentom II. Vatikánskeho koncilu „Gravisimus educastionis – O kresťanskej výchove“, kde hlavnou úlohou je neustála snaha o formovanie mladej generácie. Hlavným zameraním je sprostredkovať tak hodnoty kresťanské, dobro a poznanie, ako aj vedomosti a zručnosti v rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov. Víziou školy je pripraviť deti okrem štandardného vzdelávania aj na vedomosti získané vlastnými aktivitami a zážitkami z tvorivého učebného prostredia.

Zespół Szkół w Lipnicy Małej z Poľska. Nachádza sa v regióne Hornej Oravy, podobne ako partnerská škola zo Slovenska. Zespół Szkół w Lipnicy Małej sa skladá z dvoch škôl: šesť ročnej Szkoły Podstawowej nr 3 s dvoma triedami pre žiakov v predškolskom veku a 3-ročným Gimnazjum. Učia sa tu deti vo veku od 4 do 16 rokov. Spolu navštevuje školu 264 žiakov. Škola má k dispozícii moderné športové ihriská, ktoré sú otvorené pre verejnosť každý deň (aj v sobotu a nedeľu) do 19-20 hodiny pod dozorom učiteľa; telocvičňu a detské ihrisko. V škole je školská jedáleň, knižnica. Všetky triedy sú vybavené multimediálnou technikou. Naša škola spolupracuje s partnerskými školami z Nemecka, Maďarska a Francúzska, vďaka čomu sa môžu naši žiaci počas letných prázdnin zúčastňovať mládežníckych medzinárodných táborov.

Financovanie

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Projekt sa nazýva: „Cezhraničné zážitkové vzdelávanie ako podpora osobnostného rastu slovenskej a poľskej mládeže.“ č. PL-SK/ZA/IPP/III/035.

logo_programu_poziom+slogan_SK flaga_UE+unia_europejska_EFRR_z_prawej_SK small