Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika sa líši od tradičnej tým, že učiteľ (vychovávateľ, tréner, poradca, facilitátor, …) najprv učiacich sa (žiaci, študenti, účastníci, …) zapojí do riešenia problému (do akcie, aktivity) a potom spoločne reflektujú – hodnotia prežitky a skúsenosti. Na základe vlastných prežitkov a skúseností si vytvárajú učiaci sa nové zručnosti, postoje i spôsoby myslenia pre svoju budúcu skúsenosť a učenie.

Základné piliere:

  • proces, v ktorom „učiaci sa“ (žiak, klient, účastník, študent, …) rozvíjajú svoju osobnosť – pomocou priamej skúsenosti (alebo ešte lepšie prostredníctvom bezprostredných prežitkov)  si vytvárajú nové vedomosti, zručnosti a hodnoty
    • vybrané prežitky a skúsenosti (u nás aktivity) sú vyberané zodpovedne, sú autentické, bezprostredné a spojené s realitou a sú nevyhnutne podporené spätným hodnotením, reflexiou, kritickou analýzou a syntézou
    • prežitky a skúsenosti sú štrukturované (ponúkané) v programe tak, že vyžadujú od „učiaceho sa“ iniciatívu, prijatie rozhodnutia a zodpovednosť za výsledky, „učiaci sa“ je vtiahnutý do problému – kladie otázky, hľadá riešenie, experimentuje, je tvorivý a vytvára si vlastné názory
  • výsledky – výstupy programov – sa nedajú plne predpovedať, sú osobné (subjektívne), vychovávateľ a „učiaci sa“ spoločne prežívajú úspech i neúspech, podstupujú riziko, neistotu i dobrodružstvo